SEARCH HOVERSPOT 
mR.sW@GG3R
Male, 33 Years Old  
14294 Points
  Last Login: 12/16/2016
So bored!!!!!


PERSONAL INFO
From Bronx, NY
 
 
mR.sW@GG3R's Hover Buddies (294 total)

V i c k i .
19100 pts
SO LOVABLE
5562 pts
Shona
1637 pts
??K3K3_Bii5h??
7545 pts

ABOUT ME
http://hoverspot.com/viewphotosl.php?f=3 373251&photoId=9621818&csaid=807555&k=12 23a04de106de60e049364666c2e0ca
INTERESTS
Music Image Hosted by HoverSpot.com
Movies http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca
Sports http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca
Hobbies http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca
General http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca
My Favs
Fav Photos
 

   COMMENTS
JADE.
1904 pts


11/15/2014 05:39 AM

Hey, just get me on kik. LOL, this shit is stupid lame and I'm never on here. :-)

|-->*xTweety.
7735 pts


11/04/2014 09:46 PM

Heyy!!

JADE.
1904 pts


10/31/2014 04:58 AM

Hey stranger, how have you been?

V i c k i .
19100 pts


05/13/2014 08:42 AM

Ii see Ii see . Saanee aas mee then .
Keepiinqq buusyy . Yoouuh remembaah
Nottiin ? Naawt even yo Emaiil ?? Daamn
How maanyy Emaiilss yoouuh qot ?? Lool
Well Ii quess thaas kiindaah laameoo .

V i c k i .
19100 pts


05/12/2014 08:09 AM

Heyy . Ii'vee been perdyy decentt . Juus keepiin
Myyselff buusyy . Thee uusuuaal shiiz niiz . &
How haavee yoouuh been ?? Aayee iits been Aa
Miin . Buut Ii totaallyy hiit yoouuh uup on Kiik
Buut Ii quess yoouuh neverr on thaat shiiz ehh
Lool Awweh Miiss taalkiinq taah yoouuh toouu .

V i c k i .
19100 pts


04/16/2014 10:15 AM

Holaa M'deaarr .
Awwehh iits cool no worriiess M'Deaar .
Ii knoww how buusy iis Ii been iit myselff
Lool Buuh , Ii'm mostlyy juus on heaa fo
Aa browsee &Offskiis aqaiin aanyyhoww . ")

Besiidess we qot Aa liil biit Aa caatchh uupp
On Kiik iin thee endd lool Buuhh , Whaassuupp ??
Muuch qoiin on Aapaart from workk ?? Aree yoouuh
stiill doiinq qood ?? &Ii miissedd yaah too ! ")

V i c k i .
19100 pts


03/27/2014 02:21 PM

Aayee , Yoouh seem taah be maadd buusyy
Iit'ss been Aabiit . Ii been buusyy liikee Ii
Aalwaayss aam buuh , How come shiid juus
Got aas buusyy aas iit iis noww ?? Ii don'tt
Thiink Ii remembaah whaatchyoouuh workk
Aass lool &Whaassuupp wiidchyo Kiik ?? Ii
hiit yoouuh uupp befo &Iit saiid yoouhd been
diisconnectedd fo Aa whiilee . Diidchyoouuh
wiindd uup deletiinq iit or someiin ??

&Thiinqs been qood juus thee uusuuaal . How
Yoouh been doiin ?? How'ss errythiinq fo yoouuh ??
Ii qotaah 3Daay weekendd thiis week . Yaayy .
Yoouuh uptaah muuch thiis weekendd or chiilliin ??

V i c k i .
19100 pts


03/20/2014 10:19 PM

Oooohh
&How'ss Yo Baack Noww ??

V i c k i .
19100 pts


03/20/2014 10:17 PM

Heyyy Lovee . Sorryy fo thee laatee replyy .
Myy baad . Kiindaah buusyy , Needaah qet
Myy shiit toqetherr Forreaalss lool Buuhh ,
Ii'm doiinqq qood . Juus workk &Sociiaaliisiinq
&Domestiicaatiion . How aaree Yoouuhh ??
Been uuptaah muuchh ??

&Aas fo thee fiirst commentt liikee Aa weekk
Aaqo lool Laast weekendd waas thee weekendd
Foree St Paddyss Sooo lotsaah iintoxiicaatiion .
Diidchyoouuh do muuchh ??

V i c k i .
19100 pts


03/11/2014 09:38 PM

Thaas qood then . Yoouuh qetss
iintoouu muuch biiz ovaah iit ??
Miinee waas perdyy decentt . Ouutss
On Friidaayy &Saatuurdaayy .

&Then waas aat aa restauuraant yest &Endedd
uup puubbiin iit aftaa thaat toouu . Soo ,
Taahdaayy been recoveryy aqaiin . How'ss yo
daayy been ??

V i c k i .
19100 pts


03/09/2014 12:01 PM

Well laaziin tiimeess aree qood someetiimess
iindeed lool &Diid iit qet aanyy betterr ??

Wellll iits noww Suundaayy . Buuhh , myy Thuurs
Waas decentt enouuqhh . How'd yo weekendd qo ?!
Get iintoouuh muuch fuunsiiess etc . ?!

V i c k i .
19100 pts


03/06/2014 01:19 PM

Ii actuuaallyy quiitee liikee beiin buusyy
'Cauusee Ii boree maaddd eaasiillyy lool

Well thaank yoouuh M'deaar ,
Soo how'ss yo Thuurss been ??

V i c k i .
19100 pts


03/05/2014 07:20 PM

Cooliiess , Cooliiess
Ii been perdyy qood toouuh
Uusuaal biiz . Keepiin puushin .

Hmm yoouuh thiink thaat coz
Yoouuh aiint nevaah been lool
Maayyhaappss

V i c k i .
19100 pts


03/05/2014 03:37 PM

Yeaa Ii qott Aa couuplee obsessed
Staalkerrss &Haaterss lool

Yo welcomee toouuh ceptt iit perdyy
muuch suuckss ovaahh heaa Lool

Yessiir , Yo nuumber onee . Ii toldchyoouh
Thaat Miisterr . How yoouuh been thouu ??

V i c k i .
19100 pts


03/01/2014 10:19 AM

Yessiirr !
Yoouuh shouuld comee viisiit Iireelaandezz Lool
Hahaah Oh well . Theyy prollyy deletedd yoouuh
Becaauusee theyy don'tt liikee mee Lool Iivee qot
Aa cirrclee of psycho staalkerr biishess on Hoverlaand
thaat be haate caampaiiqniinq on mee heree lool
Report